Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici

Glossari d'Interessos professionals

En aquest Diccionari hem identificat el conjunt d'interessos professionals relacionats amb les sortides laborals que ofereix el mercat de treball actual: un total de 18 àmbits d'interès, on es descriuen quines són les activitats professionals més representatives de cada àmbit i les motivacions de les persones que s'identifiquen amb cada un dels interessos. Conèixer quins són els teus camps d'interès professional és el primer pas en el teu procés d'autoconeixement i en la identificació del teu objectiu professional.

Artístic
A les persones que mostren interès en el camp artístic els agrada expressar idees i sensacions a través del llenguatge de l'art. L'esperit creatiu i la motivació per transmetre conceptes o emocions són inherents a aquest interès. S'engloben en aquest camp totes aquelles activitats que tenen per finalitat la creació de productes artístics en les seves diverses manifestacions: composicions musicals, cinematogràfiques, plàstiques i arts del moviment.
Atenció al públic
El tracte directe i proper amb les persones i relacionar-se en públic són aspectes altament motivadors per a les persones que mostren interès en el camp d'atenció al públic. L'orientació a les persones i a la satisfacció de les necessitats dels clients són clau en les activitats professionals englobades en aquest camp i comporten la necessitat de conèixer les tècniques adequades per a atendre al públic i poder donar un servei adequat a les seves necessitats i expectatives. Les activitats d'assistència i guia en actes, viatges o equipaments o l'assessorament sobre productes i serveis en són un bon exemple.
Benestar físic i imatge personal
Les persones afins al camp del benestar físic i la imatge personal mostren interès per dur a terme activitats orientades a la cura, manteniment i millora de la imatge i condició física de les persones. Aquestes activitats suposen el contacte personal amb el client, per tal d'oferir un servei que tingui en compte les seves necessitats, però també els seus gustos i preferències. L'assessorament i aplicació de tractaments estètics, cosmètics i físics són activitats professionals representatives d'aquest camp.
Comunicació
La generació i difusió d'informació són el focus d'interès de les persones que mostren afinitat amb el camp de la comunicació. Aquesta informació, però, pot tenir diverses finalitats: informar sobre successos i esdeveniments, generar opinió pública sobre un determinat tema o promocionar i publicitar un servei o producte. Dur a terme aquestes activitats suposa conèixer diverses tècniques orientades a la comunicació, a la persuasió i a la comercialització.
Disseny
Les persones que mostren interès en el camp del disseny se senten motivades per crear formes, estils i efectes que millorin l'estètica, les prestacions o la usabilitat de productes i espais. S'engloben en aquest camp d'interès totes aquelles activitats relacionades amb el disseny de moda i complements (roba, joies) i el disseny d'interiors (mobiliari, aparadorisme). La creativitat i el coneixement de noves tendències són aspectes clau en el desenvolupament d'aquestes activitats en l'àmbit professional.
Formatiu
Les persones afins al camp formatiu tenen interès per la transmissió de coneixements, competències i valors, mitjançant tècniques d'aprenentatge i procediments pedagògics, amb la finalitat que altres persones desenvolupin les seves capacitats i habilitats. La valoració prèvia de les característiques i necessitats de l'alumne, el disseny de material pedagògic i les accions de supervisió i suport de l'aprenentatge són activitats pròpies d'aquest camp.
Gestió
L'organització, direcció i control d'una empresa o entitat constitueixen el nucli d'interès de les persones afins al camp de gestió. Les activitats que s'engloben en aquest camp d'interès van des de la gestió eficient dels recursos, les anàlisis de viabilitat i la solució de problemes empresarials, al desenvolupament competencial i motivacional dels recursos humans. Per dur a terme aquestes activitats es requereixen coneixements de tècniques específiques de direcció estratègica i gestió empresarial.
Humanístic
Estudiar l'actuació de l'ésser humà al llarg del temps i les seves expressions culturals i artístiques són interessos clau de les persones afins al camp humanístic. La generació de productes culturals i l'organització d'exposicions i esdeveniments, o la promoció d'accions per a la conservació i difusió d'un conjunt artístic són activitats representatives d'aquest camp. Per a dur a terme aquestes activitats es requereix un notable coneixement del patrimoni cultural, històric i lingüístic.
Jurídic
A les persones que mostren interès en el camp jurídic els agraden les activitats professionals relacionades amb la legislació i el dret. S'engloben en aquest camp d'interès l'assessorament a persones i institucions en aspectes legals, la representació d'aquestes en processos judicials i la gestió de la documentació i tràmits necessaris en aquests processos. Dur a terme aquestes activitats suposa l'estudi i coneixement de les normatives i aspectes legals en els seus diversos àmbits d'aplicació.
Logística
La planificació, organització, control i realització de tasques logístiques i administratives constitueixen el focus d'interès de les persones afins al camp de logística. Activitats com l'organització i planificació de sistemes d'aprovisionament, emmagatzematge, producció i distribució, la realització d'inventaris, controls d'estocs i estimacions de producció, i l'organització i/o execució de les tasques administratives necessàries per la implementació d'aquestes activitats, són representatives del camp de logística. El coneixement de tècniques d'organització, control i gestió és clau per dur a terme aquestes activitats.
Manipulatiu
Els interessos de les persones afins al camp manipulatiu es relacionen amb el muntatge, manteniment, reparació i ús de maquinària, eines i instal·lacions. La realització de tasques d'ajust i configuració de màquines, la revisió dels equips tècnics per detectar incidències en el seu funcionament, el maneig de maquinària en processos de producció i la conducció de vehicles especialitzats, són un bon exemple d'activitats professionals que s'engloben en aquest camp manipulatiu.
Medi ambient
Les persones afins a aquest camp focalitzen el seus interessos professionals en la preservació, millora o restauració del medi ambient (vegetació, fauna, flora), tant en nuclis urbans com en espais naturals. Algunes de les activitats representatives d'aquest camp són la detecció, anàlisi i control d'elements contaminants, la realització de mesures i controls sobre variables climàtiques o mediambientals i la reducció dels efectes nocius de l'activitat humana sobre el medi ambient. El desenvolupament d'aquestes activitats suposa un coneixement de l'entorn, per a la seva planificació i l'explotació, i de la normativa mediambiental.
Noves tecnologies
Les persones que mostren interès en aquest camp es senten motivades pel desenvolupament i l'ús avançat de les noves tecnologies en qualsevol de les seves aplicacions (software, hardware, telecomunicacions) des d'una perspectiva innovadora i d'acord amb les actualitzacions continues de tecnologies, programes i equips que sorgeixen en el mercat. El disseny, instal·lació, gestió i manteniment de sistemes informàtics o de noves tecnologies són activitats pròpies d'aquest camp.
Recerca científica
Les persones que mostren afinitat amb el camp de recerca científica concentren el seu interès en les activitats d'investigació amb diferents tipus d'organismes i substàncies amb l'objectiu d'obtenir productes de valor per a l'ésser humà. Un component clau per dur a terme aquesta tasca és la planificació d'hipòtesis científiques i la comprovació d'aquestes mitjançant diferents dissenys i tècniques d'investigació. L'objectiu d'aquestes recerques és el desenvolupament de noves medicines i tècniques mèdiques, la innovació tecnològica basada en la manipulació de cèl·lules, molècules i agents biològics, o l'estudi de cultius per a la millora de les característiques i propietats de plantes o aliments.
Salut
Treballar per al manteniment i la millora de la salut i el benestar físic i psíquic constitueix el nucli d'interessos de les persones afins al camp de la salut. S'engloben en aquest camp activitats com la realització de diagnòstics, la prescripció de tractaments i el seguiment de malalties i lesions. També inclou la pròpia aplicació dels tractaments terapèutics (convencionals o alternatius) amb l'objectiu de facilitar la recuperació física de les persones. Per a la realització d'aquestes activitats es requereixen coneixements profunds del cos humà i de la medicina en les seves diverses especialitzacions.
Seguretat
Les persones amb afinitat al camp de la seguretat se senten motivades per a la realització de funcions de protecció, seguretat i vigilància de persones, béns, dades o informació. Activitats com la protecció a les persones que acudeixen a una entitat i al seu personal amb objecte d'evitar infraccions i delictes i la participació en processos d'investigació de fets delictius són un exemple representatiu de les tasques professionals que s'engloben en aquest camp. El coneixement de la legislació aplicable en l'àmbit o context professional en el que es desenvolupa aquesta tasca és clau en el desenvolupament d'aquest tipus d'activitats.
Sociocomunitari
Les persones afins al camp sociocomunitari tenen interès per treballar per a la millora del benestar social i la qualitat de vida de les persones i augmentar el seu nivell d'integració en el seu entorn social, familiar i/o laboral. Proporcionar suport i ajudes especials a les persones en risc d'exclusió social, dissenyar programes i posar en marxa recursos per a la dinamització sociocultural d'un territori, o actuar com a mediadors en la resolució de conflictes en els àmbits familiar, social o interpersonal són activitats professionals representatives d'aquest camp. Aquestes activitats impliquen un tracte continu amb les persones amb la finalitat de millorar el seu benestar psicològic i social.
Tècnic
Les persones que mostren interès pel camp tècnic es senten motivades per realitzar activitats relacionades amb el disseny i la fabricació d¿objectes, màquines, vehicles i/o infraestructures. Per a la realització d¿aquestes activitats es requereix l'aplicació de coneixements científics i tècnics (lleis físiques, càlculs i fórmules matemàtiques, propietats dels materials). La creativitat també és necessària per donar solucions òptimes als requeriments funcionals dels productes a dissenyar. Per tant, l'aplicació pragmàtica dels coneixements científics per a desenvolupar solucions en benefici de l'ésser humà és la funció representativa de les activitats professionals que s'engloben en el camp tècnic.
Test d'interessos professionalsCompetències clauEntrevista de feina

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE