Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mediador/a sociosanitari/ària

Descripció

L'agent de salut comunitària és un/a professional, membre de la comunitat amb la qual treballa, integrat dins d'un equip de personal sanitari. Té com a objectiu esdevenir un pont entre els serveis d'atenció i informació sanitària i l'esmentada comunitat, amb la finalitat de millorar la circulació de la informació, les iniciatives i els recursos entre ambdues parts. Així mateix, s'encarrega de dinamitzar accions de promoció de la salut dutes a terme des de cadascuna d'elles, o de forma conjunta.

Tasques

Les funcions de/de la agent de salut comunitària es desenvolupen en tres grans eixos: sanitari, sociocultural i comunitari.


Eix sanitari.
 • Desenvolupa accions, tant grupals com individuals, destinades a augmentar el nivell d'informació sanitària i reduir la vulnerabilitat de l'individu i de la comunitat enfront dels problemes de salut.
 • Ajuda a l'explicació dels resultats, el tractament o les prescripcions realitzades per l'equip mèdic per tal d'intentar millorar la resposta del o la pacient.
 • Posa a disposició del o de la pacient els recursos de suport amb què compten els serveis locals, així com la pròpia comunitat (associacions, recursos administratius, d'assistència social, etc.).
 • Explica el procés diagnòstic i administratiu dels serveis de salut, a fi de reduir el possible efecte negatiu que les pràctiques mèdiques o els processos administratius poden provocar en el/la pacient per manca d'experiència prèvia.
 • Promou i du a terme accions d'informació sanitària i de desenvolupament d'habilitats amb grups o individus, utilitzant tant els espais del servei de salut com els de la comunitat (associacions, cases, etc.).
 • Difon dins la comunitat els recursos sociosanitaris disponibles, així com els seus modes de funcionament (obtenció de la targeta sanitària, etc.); detecta particularitats de cada comunitat en relació amb els aspectes de salut per tal de fomentar intervencions específiques, promoure noves accions i facilitar l'accés de les comunitats als recursos i a les mesures de prevenció.
Eix sociocultural.
 • Desenvolupa tasques adreçades a resoldre les dificultats generades per les diferències culturals entre el pacient i el personal sanitari. Aquestes activitats han de tenir com a objectiu millorar l'entesa entre el centre de salut i la comunitat.
 • Tradueix, interpreta i desenvolupa la mediació cultural, en termes sociosanitaris, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu; s'encarrega de la formació del personal sanitari en aspectes relatius a la migració o a la pròpia cultura; analitza l'estructura i els processos interns del servei, així com dels programes i els materials de promoció de la salut, per tal de detectar aspectes que puguin suscitar dificultats per a la comunitat.
 • Assessora, informa i orienta a la població migrant en matèria de salut.
  Proporciona coneixement de l'entorn i el funcionament del sistema sanitari.
  Facilita l'accés i l'ús dels recursos sociosanitaris existents: realitza l'inventari i identifica els recursos, manté la informació actualitzada, i adapta la cartera de serveis a les necessitats i demandes, afavorint l'accessibilitat als serveis sanitaris públics ordinaris, i ajudant a la gestió i l'obtenció de la documentació sanitària corresponent.
 • Proposa solucions conjuntes amb l'equip i accions informatives sobre aspectes de caire social, laboral i legal-administratiu, així com sobre recursos que puguin oferir assistència en aquests temes.
Eix comunitari.
 • Implica Realitza accions destinades a fomentar el teixit social de les comunitats per reduir els factors de context que augmenten la vulnerabilitat de les persones o les comunitats. En aquest sentit, les tasques a desenvolupar consistirien a augmentar els canals d'informació amb les comunitats a fi de facilitar el contacte entre els serveis i les persones (presentar programes, fer-ne difusió, crear espais de trobada, etc.).
 • Propociona suport i dinamitza iniciatives comunitàries per potenciar el teixit social de les comunitats, i crear així xarxes d'acollida més estables i amb millors connexions amb els serveis de salut.
 • Afavoreix el contacte entre les diferents xarxes que ofereixen suport a la població (serveis socials, sanitaris, educatius,...) per millorar la detecció i la derivació de possibles problemes de salut.
 • Detecta, mobilitza i coordina recursos dels serveis públics i de les comunitats per donar resposta a les necessitats.
 • En el cas de les persones migrades, facilita informació pràctica sobre la xarxa de recursos que poden cobrir les necessitats més immediates, en el moment d'arribada a la societat d'acollida. Treballa en col·laboració activa amb altres associacions i entitats.
 • Inclou la salut en les agendes de les organitzacions de la comunitat, per fomentar accions de promoció de la salut dutes a terme des d'aquests col·lectius, i facilita la participació de les comunitats en el debat sobre les necessitats sanitàries, així com en el disseny de polítiques i estratègies adreçades a cobrir aquestes necessitats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE