Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Col.locador/a de sistemes d'impermeabilització d'edificis

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Instal·lador/a d'impermeabilitzacions; Col·locador/a d'impermeabilització

Descripció

Són diverses les solucions constructives que fan necessària la instal·lació d'un sistema que impedeixi que l'aigua accedeixi a l'interior de les edificacions, sent les cobertes planes els elements constructius on més s'aplica actualment alguna de les diferents tècniques o sistemes d'impermeabilització.

El/La col·locador/a de sistemes d'impermeabilització és un/a professional especialitzat/da en l'execució dels treballs d'instal·lació o d'aplicació en obres de construcció de diferents tècniques, sistemes o productes impermeabilitzants, amb l'objectiu de constituir elements constructius resistents al pas de l'aigua o protegir determinades solucions constructives contra aquest agent.

Tasques

 • Estudia prèviament la zona o l'element a impermeabilitzar.
 • Realitza mesuraments dels materials i productes necessaris, sobre plànol o a peu d'obra.
 • Prepara la zona de treball, organitza l'entorn i determina i prepara els materials, eines, màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris.
 • Prepara, revisa, utilitza i conserva els equips o elements de protecció individual i col·lectiva necessaris per a garantir la seguretat en l'execució dels treballs.
 • Rep, descarrega i emmagatzema els materials i productes a utilitzar.
 • Regularitza les superfícies de suport i elimina irregularitats i elements estranys.
 • Prepara el suport, executant mitges canyes, regates, reforços, elements singulars, etc.
 • Aplica imprimacions.
 • Instal·la impermeabilitzacions amb làmines asfàltiques.
 • Executa impermeabilitzacions amb làmines butíliques.
 • Instal·la impermeabilitzacions amb membranes o làmines de PVC.
 • Executa impermeabilitzacions contínues amb productes impermeabilitzants.
 • Realitza proves d'estanqueïtat.
 • Realitza reparacions diverses en impermeabilitzacions de diferents elements amb làmines asfàltiques, butíliques i de PVC i amb productes d'impermeabilització contínua.
 • Executa proteccions de les impermeabilitzacions.
 • Realitza barreres antivapor.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE