Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La conseller/a de seguretat en mercaderies perilloses és responsable de la prevenció de riscos i de la seguretat de persones, medi ambient i béns pel que fa a les activitats de transport i emmagatzematge de mercaderies perilloses per part de les empreses.

El/La conseller/a de seguretat ha de fer complir, tant a les empreses com als/les professionals que hi treballen, les obligacions legals i administratives, i intervé en cas d'accident o en incidents on es trobin implicades aquestes matèries perilloses.

D'ençà l'any 1999 és obligatori a tots els països membres de la Unió Europea que les empreses que transportin productes perillosos per carretera, ferrocarril o via marítima, així com les que realitzin operacions de càrrega i descàrrega, designin, com a mínim, un/a conseller/a de seguretat en mercaderies perilloses.

Tasques

 • Verifica el compliment de l'Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses (ADR).
  És responsable de planificar i establir els procediments que s'han de seguir a les empreses durant les operacions de càrrega, descàrrega i transport de mercaderies perilloses.
  Intervé en cas d'accidents o incidents en el transport o emmagatzematge de mercaderies perilloses tot prenent les mesures adients per corregir-ne els efectes.
 • Introdueix els plans i procediments de seguretat.
  Verifica que l'empresa i els/les subcontractistes compleixin els plans i normes establerts i portin la documentació administrativa requerida.
  Porta el registre dels accidents o incidents en els quals l'empresa s'ha vist implicada pel que fa a mercaderies perilloses i estableix els mecanismes correctors per evitar-ne la repetició.
 • Realitza els informes pertinents.
  Elabora els informes anuals sobre les activitats relatives a les mercaderies perilloses.
 • S'encarrega de la formació adient sobre els plans de seguretat que s'han d'aplicar a l'empresa.
  Promou actuacions de sensibilització i de formació del personal que intervé en les operacions amb mercaderies perilloses.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE