Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operatiu/va de transports; Cap de tràfic

Descripció

El/La cap de flota és la persona que, en una empresa de transport o operador logístic, controla al personal conductor, organitza la planificació de càrregues i gestiona els mitjans de transport de l¿empresa, així com el manteniment adequat dels vehicles. Entre les seves funcions, destaca el compliment de la normativa i dels requisits legals i administratius específics pel tràfic de mercaderies per carretera.

Aquest/a professional pot tenir sota la seva responsabilitat tant una flota de transport nacional com internacional i ha de saber proporcionar solucions al trànsit de mercaderies que es vagin generant. Per aconseguir-ho, manté contacte directe amb els i les conductors/es que realitzen el transport, ja siguin de la pròpia empresa o d'empreses externes subcontractades.

Depèn de la Direcció de Distribució Física o de la Direcció de Transports.

Tasques

Planifica el transport
 • Rep les ordres de càrrega de la clientela i determina la quantitat de vehicles necessaris per complir els serveis de transport.
 • Gestiona la disponibilitat dels vehicles propis o gestiona la subcontractació, d'acord amb els proveïdors homologats i seguint els procediments establerts.
 • Prepara les ordres de càrrega en comunicació amb el/la transportista i amb el destí i horari d'expedició de la càrrega (que pot ser a la pròpia empresa o una externa).
 • En cas necessari o quan no s¿encarrega la persona transportista, prepara les rutes dels vehicles, tenint en compte l¿aprovisionament i les rutes de distribució preestablertes.

Supervisa i resol incidències
 • Controla les sortides i arribades de les comandes (seguiment de les expedicions) i el registre d'aquestes.
 • Comprova la càrrega de treball de la flota i utilitza sistemes informatitzats per fer seguiment dels vehicles i valorar la seva disponibilitat de cara a nous serveis.
 • Supervisa les activitats de la flota a càrrec seu: consum, manteniment, costos i documentació necessària.
 • Atén les incidències i gestiona les reclamacions als serveis subcontractats.

Controla la documentació i verifica el compliment normatiu
 • Complimenta la documentació necessària i s'assegura que els vehicles compleixin la normativa legal. Si es transporta mercaderia considerada perillosa, verifica el compliment de les obligacions ADR (normativa internacional que regula el transport de mercaderies perilloses) amb l'assessorament del/de la conseller/a de seguretat.
 • Verifica el compliment per part de vehicles i conductors/es (o de les empreses proveïdores de transport si és el cas) dels requisits i documentació administrativa del transport.
 • Porta el control de les factures dels proveïdors de transport.

Reporta a l'empresa i millora el servei
 • Porta el control de les ràtios de gestió, del nivell de servei i dels indicadors de qualitat del transport sigui propi o subcontractat.
 • Presenta els informes de gestió en funció de les ràtios de qualitat i nivell de servei acordats per l'empresa i reporta a la persona responsable pertinent.
 • Valora l'eficàcia dels procediments de transport fixats per tal d'establir mesures que permetin la seva millora.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE