Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La importació o exportació de mercaderies estan subjectes a una normativa administrativa que implica la formalització de diversos tràmits davant l'Administració de Duanes. Aquest fet fa necessàri l'existència d'un perfil professional que s'encarregui de portar a terme aquestes tasques.

El o la despatxant de duanes normalment presta els seus serveis en el marc de les empreses transitàries i consignatàries; realitza, en representació del client pel que treballa la seva empresa, i davant de l'Administració Duanera, els tràmits de despatx duaner de la mercaderia en processos d'importació, exportació i trànsit.

Les empreses consignatàries de vaixells operen com intermediàries independents que actuen en nom i per compte del propietari d'un vaixell, ja sigui navilier o armador, executant en el port totes les gestions associades al transport de mercaderies. Ja sigui el lliurament i càrrega o la recepció i descàrrega de mercaderies, les consignatàries s'ocupen de totes les gestions administratives associades a la mercaderia. A més, es pot donar el cas que una mateixa consignatària representi a varies companyies navilieres.

Per la seva banda, una companyia transitària és una empresa que presta serveis en el transport internacional de mercaderies, sent una intermediària entre els importadors o exportadors i les companyies de transport internacional (per qualsevol medi marítim, aeri o terrestre).

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Rep del client (per compte de qui tramita la mercaderia) la informació i instruccions corresponents per a la gestió duanera de la mercaderia.
 • Presenta a la Duana els documents necessaris per al despatx de la mercaderia:
  • Realitza la classificació aranzelària de les mercaderies d'importació o exportació a despatxar.
  • Confecciona el DUA (Document Únic Administratiu) i facilita la còpia visada per la Duana a l'agent de tràfic o al/a la transportista per la sortida de la mercaderia del recinte duaner i el seu enviament a destí
  • Utilitza el EDI (sigles angleses d'Intercanvi Electrònic de Dades) per a la presentació telemàtica de la documentació i els tràmits a la Duana.
  • Signa els documents oficials.
  • Aplica, en el seu cas, la normativa duanera i altres disposicions que siguin d'aplicació a la mercaderia a despatxar.
 • Realitza en el seu cas les gestions necessàries per a:
  • Inspeccions físiques de Duanes.
  • Atén els requeriments de la Duana en relació al despatx de les mercaderies.
  • Es troba present en el moment de la inspecció física.
 • Realitza en nom del propietari de la mercaderia els pagaments i cobraments corresponents d'aranzels, IVA i altres depeses. Liquida les despeses al consignatari per poder retirar la mercaderia del recinte duaner.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE