Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operari/ària de muntatge de bastides amb sistemes modulars; Bastider/a.

Descripció

Les bastides de treball prefabricades, amb sistemes modulars, són estructures provisionals que serveixen per a la sustentació de les diferents plataformes de treball situades a diverses alçades, les quals poden assumir funcions de servei, càrrega i protecció.

L'espectacular increment de les intervencions orientades a la rehabilitació de façanes en tot tipus d'edifici, així com els habituals treballs en alçada que requereix l'execució de les obres de construcció, han comportat un important desenvolupament de la indústria de les bastides tubulars basades en sistemes modulars, amb l'aparició de nous productes i l'evolució dels sistemes convencionals.

Aquesta evolució tècnica dels sistemes modulars de bastides ha estat causa i, alhora, conseqüència del desenvolupament, tant del marc legal d'aplicació, amb el R.D. 2177/2004, que reforma l'anterior reglament (R.D. 1215/1997), pel que fa als sistemes per a l'execució dels treballs temporals en alçada, com de les normes Nacionals i Comunitàries, amb la publicació com a norma Espanyola de la nova Norma UNE-NE-12810-1.

En aquest context, el/la muntador/a de bastides tubulars és el/la professional que executa els diferents treballs de preparació, muntatge, modificació i desmuntatge d'aquestes estructures provisionals que permeten la realització de treballs diversos en alçada.

Tasques

 • Estudia prèviament la zona o àmbit de treball, organitzant i planificant el procés i la mecànica dels treballs de muntatge.
 • Organitza els espais de treball, maniobra, emmagatzematge, càrrega i accés a l'àmbit de treball.
 • Interpreta els plànols i esquemes de muntatge de les estructures a muntar.
 • Realitza amidaments de materials, sobre plànol o a l'obra.
 • Rep, carrega, descarrega i comprova peces i elements de muntatge.
 • Replanteja els elements de suport i d'inici.
 • Munta els elements estructurals de la bastida.
 • Comprova la posició, alçades i distàncies establertes per a la bastida.
 • Anivella, aploma i trava els elements de suport i les diferents peces de l'estructura.
 • Realitza i comprova els ancoratges per a la subjecció de la bastida a elements d'obra.
 • Instal·la els elements de protecció de la bastida (baranes, xarxes, lones i/o marquesines).
 • Executa o instal·la elements complementaris (passos protegits, interiors o alternatius, escales d'accés, etc.).
 • Realitza l'ajust final de l'estructura previ a la posada en servei.
 • Realitza les diferents operacions requerides tant per a la modificació i com per al desmuntatge de la bastida.
 • Neteja i manté els elements modulars de la bastida.
 • Efectua manipulacions d'elements, eines, màquines, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessaris per al desenvolupament dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE