Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a de mobilitat en transport col·lectiu s'ocupa principalment de la gestió de rutes i flotes de vehicles com ara autobusos, metro, taxis, bicicletes d'ús col·lectiu (bicing), tramvies i trens. El transport col·lectiu de viatgers es veu sotmès a fluctuacions en la seva demanda i, per tant, necessita una planificació i una gestió per garantir un servei de qualitat a la ciutadania i una optimització de la quantitat de vehicles necessaris per prestar el servei amb un grau de satisfacció del client correcte.

Aquest/a professional treballa tant en empreses privades que han de gestionar la seva flota de vehicles de transport de passatgers com en empreses públiques que han de garantir un servei de qualitat i exigir a les diferents operadores uns índex de qualitat. Controla la freqüència de pas dels vehicles establint els horaris del servei, les tipologies dels vehicles segons la seva capacitat i planifica a l'avançada les possibles incidències en les rutes que poden comportar canvis en els recorreguts o qualsevol altra afectació en la prestació del servei.

Tasques

  • Defineix les rutes de pas del transport col·lectiu, fixant parades i horaris de pas i vetllant pel seu compliment.
  • Supervisa l'estat de conservació de les flotes de vehicles (disponibilitat, estat de conservació, nivell de modernització, entre altres) i en planifica el seu ús en funció de les necessitats del servei.
  • Planifica i organitza possibles canvis en els recorreguts de les rutes per incidències (avaries, accidents, obres a la via pública) assegurant al màxim la qualitat del servei i informant les persones usuàries de les afectacions del servei.
  • Respon amb celeritat a les incidències del servei (avaries, accidents, talls en la circulació de vehicles) vetllant sempre per la seguretat de les persones usuàries.
  • Organitza els sistemes i canals de difusió de la informació referida als horaris i condicions en la prestació del servei, tant per canals en línia com físicament en les estacions i parades que defineixen les rutes de transport.
  • Recopila sistemàticament informació sobre el resultat del servei, explotant dades de gestió del servei de transport col·lectiu (nombre de viatgers segons horari, recaptació, compliment dels horaris previstos, entre altres) per millorar-ne la qualitat.
  • Organitza sistemes de recollida de l'opinió dels i de les usuàries del servei, en relació a la seva satisfacció, per identificar aspectes de millora i assegurar la qualitat del servei.
  • Elabora informes sobre el funcionament i els resultats obtinguts en la gestió del servei de transport col·lectiu de passatgers, proposant millores en forma d'accions concretes en termes d'optimització de costos per a l'empresa i de millora de la qualitat del servei de cara a l'usuari/ària

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE