Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la Tècnic/a de gestió de la mobilitat s'encarrega de planificar i ordenar la mobilitat en un determinat espai o àrea geogràfica, assegurant la compatibilitat i harmonia entre les diferents modalitats de transport. Entre les seves responsabilitats hi ha integrar el transport realitzat en condicions de seguretat amb la qualitat de vida de la ciutadania resident (evitant sorolls innecessaris, assegurant els nivells de contaminació legalment establerts, mobilitat segura, garantint la capacitat de les vies, entre altres).

Aquest/a professional acostuma a tenir sota la seva responsabilitat la mobilitat d'un municipi o d'una zona industrial (polígon industrial) i gestiona els sistemes de transport de persones i mercaderies. Això inclou tant la infraestructura per on transcorre la mobilitat (zones de vianants, àrees de càrrega i descàrrega, carrils bici, carrils bus, zones i tipologies d'aparcament, vies per a vehicles d'alta ocupació, entre altres), com la tipologia de vehicles (autobusos, turismes, bicicletes, motos, VMP - vehicles de mobilitat personal, entre altres). Així, pot establir controls per a la regulació del flux de vehicles que entren a una determinada àrea urbana i també la gestió d'aquests fluxos dins la mateixa ciutat.

Igualment, el/la Tècnic/a de gestió de la mobilitat ajuda a definir i regular els processos de transició vers una mobilitat més sostenible, establint normatives que regulen l'ús de vehicles contaminants dins la ciutat.

La mobilitat és la necessitat i el dret social de la ciutadania a desplaçar-se per raó de treball, estudi, oci o per accedir a serveis bàsics. En aquest sentit, es preveu que la mobilitat i la seva gestió, serà un dels àmbits d'activitat econòmica que crearà perfils professionals d'alta qualificació en els propers anys.

Tasques

Aporta visió estratègica
 • Aplica i desenvolupa una estratègia sostenible de mobilitat, prioritzant modes de transport com ara el transport públic, l'ús de la bicicleta o l'anar a peu sense renunciar a la complementarietat amb el transport privat.
 • Assegura la intermodalitat com a principi per cercar la màxima eficiència en l'aprofitament dels recursos de transport, la seguretat integral de les persones, la minimització del consum de recursos energètics i de sòl, així com la incorporació de sistemes de transport intel·ligents, més eficients i segurs.
Analitza, diagnostica i proposa millores
 • Analitza les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i ambientals de la seva ciutat, municipi o zona industrial.
 • Diagnostica la mobilitat present i la possible mobilitat generada amb les previsions demogràfiques i d'activitats per determinar les àrees de millora del model de mobilitat (insuficiència de l'oferta de sistemes de transport, adequació de cada mitjà de transport públic o privat a la demanda, entre altres).
 • Monitoritza els sistemes de mobilitat, n'obté dades de funcionament i en fa l'explotació a fi i efecte d'introduir millores i avançar cap a una mobilitat més sostenible, accessible i compatible amb la resta d'usos que tenen lloc a la ciutat.
 • Identifica àrees de millora i realitza propostes que assegurin la pacificació del trànsit, l'accés universal, la compatibilitat d'usos urbans i la seguretat vial.
 • Avalua la intermodalitat a escala regional per planificar solucions que facilitin el canvi del vehicle privat al transport col·lectiu (per exemple, solucions tipus park&ride).
 • Avalua l'eficiència i proposa la implementació de nous mètodes de transport privat, fent ús de solucions com el carpooling o el carsharing.
Elabora i coordina el pla de mobilitat
 • Elabora el Pla de Mobilitat del municipi o àrea urbana o industrial sobre la que exerceix les seves competències i el gestiona, coordinant-se amb els agents implicats.
 • Proposa canvis per a la gestió de sistemes de transport vers la sostenibilitat (bicing, electrificació de la xarxa d'autobusos, altres sistemes de mobilitat)
 • Planifica i gestiona el desplegament de nous carrils exclusius per a sistemes de mobilitat més sostenibles (carril bus, tramvia, carril bici, carrers amb velocitat reduïda, carrers de convivència, entre altres) i executa i en coordina la seva implementació.
 • Regula les propostes en mobilitat urbana sostenible que sorgeixen de la iniciativa privada, per exemple en el cas de les flotes compartides; o de la iniciativa pública, per exemple en el cas del bus a demanda.
Aporta solucions tecnològiques en mobilitat
 • Porta a terme la planificació de serveis de mobilitat i la seva gestió efectiva entre l'administració i les empreses privades que presten els seus serveis aportant solucions tecnològiques, coneixement o executant serveis de manteniment de les infraestructures.
 • En la mobilitat basada en el vehicle elèctric, planifica i gestiona les seves infraestructures de càrrega així com l'aplicació de noves tecnologies, tant pel que fa a la instal·lació de terminals de recàrrega a la via pública com en aparcaments.
 • Fa el seguiment, prepara i aplica el coneixement generat a partir dels sistemes d'explotació de la informació i big data disponibles per avaluar els resultats que s'estan obtenint en els nous desenvolupaments en mobilitat sostenible.
Gestiona el manteniment de la mobilitat sostenible
 • Planifica, executa i fa el manteniment de la xarxa d'abastament i recàrrega elèctrica a la ciutat.
 • Dirigeix el personal tècnic que ha de fer el manteniment tècnic i la supervisió dels sistemes tecnològics de suport a la mobilitat sostenible.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE