Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Investigador/a d'accidentabilitat i mobilitat

Descripció

Aquest perfil professional té per missió l'estudi, anàlisi i prevenció de les causes de la sinistralitat derivada de la mobilitat: accidents de vehicles (cotxes, motos, camions, autobusos, bicicletes, VMP- vehicles de mobilitat personal, patinets) en vies urbanes i interurbanes, atropellaments de vianants, creació d'itineraris segurs, investigació de les causes dels accidents i identificació de les seves causes, definició de normatives i recomanacions per prevenir la sinistralitat viària, entre altres.

En aquest sentit, es preveu que la mobilitat i la seva gestió seran un dels àmbit d'activitat econòmica que crearan determinats perfils professional d'alta qualificació en els propers anys. Així, el/la tècnica en seguretat de mobilitat treballa sobre la mobilitat i els elements que incideixen més en la seguretat que es troben dins un espai urbà. A les ciutats, les persones vianants han de conviure i compartir espai amb diferents modes de transport (cotxe, camions, bicicletes, anar a peu, etc.) i d'usos (comercials, transports, lúdics), fent que la distribució dels elements i el disseny de l'espai siguin molt importants.

Actualment, la figura del tècnic/a en seguretat de mobilitat treballa donant suport a les policies locals, que normalment tenen les competències per gestionar els efectes de la sinistralitat viària, i allà on encara no s'ha creat aquest perfil professional, les seves funcions són exercides per les policies locals. Ara bé, la importància de la prevenció de la sinistralitat laboral és una demanda social i els experts asseguren que el/la tècnica/a en seguretat viària es consolidarà en els propers anys i esdevindrà un lloc de treball de rellevància.

Tasques

Analitza, investiga i proposa mesures
  • Identifica punts de risc d'accidents: zones que presenten un nombre d'accidents més elevat. Els localitza dins l'espai viari i elabora un conjunt de propostes que contribueixin a eliminar-los o permetin aplicar mesures correctores.
  • Analitza els col·lectius de risc: grups de persones amb unes característiques comunes que els fa especialment vulnerables de patir accidents a l'espai viari (joves, gent gran o persones amb diversitat funcional). Identifica quins són aquests col·lectius i quines característiques tenen i proposa accions per disminuir la seva vulnerabilitat.
  • Investiga problemes de mobilitat. Analitza problemes associats als desplaçaments de vehicles i persones, les activitats que generen moviments de persones, la intensitat del trànsit per carrers i horaris, la distribució dels sentits dels carrers, el funcionament de la regulació dels semàfors, l'ús dels carrers per part dels vianants, etc. - Realitza propostes i informes sobre qüestions o temes que es plantegen sobre mobilitat.
  • Reconstrueix accidents de trànsit, sobretot per a peritatges, estudiant els problemes associats a l'espai, re-copilant dades per reconstruir els sinistres i determinant les causes d'accidentalitat, analitzant els problemes associats als desplaçaments i les activitats i els usos d'un determinat espai viari. Amb aquestes dades, realitza anàlisis epidemiològiques dels accidents que ocorren.

Elabora informes i plans de seguretat
  • Redacta informes específics. L'Administració, particulars o empreses poden demanar-li informes sobre qualsevol element de l'espai viari, problemàtica o situació concreta. Per exemple, analitza la senyalització dels carrers i les carreteres (si és correcta, insuficient o dolenta), estudia els problemes d'estacionament, etc.
  • Elabora plans de seguretat viària i de prevenció de l'accidentalitat, establint per un espai quins són els objectius que cal assolir en seguretat viària, a partir de l'anàlisi de la situació. Defineix estratègies a seguir i quines accions concretes. Redacta els plans locals de seguretat viària per al municipi que li demani i realitza una prognosi de millores a implementar.

Realitza auditories i proposa millores
  • Col·labora amb la gestió del transport públic. Realitza auditories de funcionament del transport, analitza els fluxos de circulació, revisa els recorreguts, les parades i els estacionaments tant d'autobusos i autocars com de taxis o altres mitjans de transport públic que circulen per l'espai viari. Realitzar estudis de seguretat viària, sobretot de la caiguda de persones grans dintre del transport públic, realitzant propostes de conscienciació per millorar aquests i d'altres aspectes.
  • Realitza auditories dels espais viaris per comprovar-ne els elements de seguretat: la senyalització, la confortabilitat de les persones vianants, la ubicació dels elements urbans, l'anàlisi dels carrers, l'accessibilitat, l'estat de les vies, el nivell de soroll i pol·lució associats a l'ús del cotxe, etc; per tal que les característiques de l'espai no suposin un risc per a les persones que hi circulen. Per exemple, comprova que els elements viaris de la vorera no dificultin la visió de les persones que condueixen. Al mateix temps, proposa canvis dins l'espai viari amb vista a millorar-ne la seguretat.
  • Realitza propostes de millores sobre seguretat viària tenint en compte els diferents modes de transport i les diferents infraestructures existents: per exemple, anàlisi dels carrils bicis, de les parades de transport públic, dels passos de vianants, de la zona de càrrega i descàrrega, de les parades de taxi, dels estacionaments per a bicicletes, dels carrils exclusius Bus-Taxi, de les zones avançades per a motos i ciclomotors, dels guals de vianants i de vehicles, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE